Value Set Batak Karo/d

Values

d Karo Batak (GM 1665)