Value Set Batak Karo/b

Values

b Karo Batak (GM 1665)