Value Set Iyive/ŋmɡb

Values

ŋmɡb Iyive (GM 1664)