Value Set Barain/r

Values

r Barein (Komiya) (GM 1615)