Value Set Barain/

Values

pː Barein (Komiya) (GM 1615)