Value Set Barain/p

Values

p Barein (Komiya) (GM 1615)