Value Set Barain/

Values

nː Barein (Komiya) (GM 1615)