Value Set Barain/n

Values

n Barein (Komiya) (GM 1615)