Value Set Barain/

Values

lː Barein (Komiya) (GM 1615)