Value Set Barain/

Values

kː Barein (Komiya) (GM 1615)