Value Set Barain/k

Values

k Barein (Komiya) (GM 1615)