Value Set Barain/

Values

jː Barein (Komiya) (GM 1615)