Value Set Barain/j

Values

j Barein (Komiya) (GM 1615)