Value Set Barain/

Values

bː Barein (Komiya) (GM 1615)