Value Set Barain/b

Values

b Barein (Komiya) (GM 1615)