Value Set Barain/j

Values

j Barein (Giliya) (GM 1613)