Value Set Barain/r

Values

r Barein (Jalkiya) (GM 1612)