Value Set Barain/n

Values

n Barein (Jalkiya) (GM 1612)