Value Set Barain/j

Values

j Barein (Jalkiya) (GM 1612)