Value Set Eastern Oromo/ɲ

Values

ɲ Oromo, Eastern (GM 1552)