Value Set Kangaki-Kagbaaga-Kajoko Bidyogo/w

Values

w Bijogo (GM 1494)