Value Set Kangaki-Kagbaaga-Kajoko Bidyogo/ɔ

Values

ɔ Bijogo (GM 1494)