Value Set Kangaki-Kagbaaga-Kajoko Bidyogo/j

Values

j Bijogo (GM 1494)