Value Set Sebat Bet Gurage/z

Values

z Gyeto (GM 1464)