Value Set Wapishana/ɾ

Values

ɾ Wapishana (SPA 108)