Value Set Wapishana/ɨ̃

Values

ɨ̃ Wapishana (SPA 108)