Value Set Southeastern Pomo/

Values

tʼ Pomo (SPA 89)