Value Set Southeastern Pomo/

Values

qʼ Pomo (SPA 89)