Value Set Burushaski/ʂ

Values

ʂ Burushaski (SPA 6)