Value Set Central Siberian Yupik/χ

Values

χ YUPIK (UPSID 319)