Value Set Central Siberian Yupik/n̪|n

Values

n̪|n YUPIK (UPSID 319)