Value Set Central Siberian Yupik/m

Values

m YUPIK (UPSID 319)