Value Set Central Siberian Yupik/k

Values

k YUPIK (UPSID 319)