Value Set Central Siberian Yupik/j

Values

j YUPIK (UPSID 319)