Value Set Central Siberian Yupik/h

Values

h YUPIK (UPSID 319)