Value Set Chuanqiandian Cluster Miao/n̠t̠ʃʰ

Values

n̠t̠ʃʰ HMONG (UPSID 291)