Value Set Kabikabi/j

Values

j Barunggam (ER 2942)