Value Set Yinwum/t̪͉

Values

t̪͉ Yinwum (ER 2921)