Value Set Ikaranggal/j

Values

j Takalak (ER 2879)