Value Set Kaniyang/j

Values

j Kaniyang (ER 2867)