Value Set Nyiyaparli/

Values

uː Nyiyaparli (ER 2846)