Value Set Nyiyaparli/m

Values

m Nyiyaparli (ER 2846)