Value Set Nyiyaparli/

Values

l̪ Nyiyaparli (ER 2846)