Value Set Nyiyaparli/l

Values

l Nyiyaparli (ER 2846)