Value Set Nyiyaparli/j

Values

j Nyiyaparli (ER 2846)