Value Set Nyiyaparli/

Values

iː Nyiyaparli (ER 2846)