Value j AGHEM (UPSID 204)

Language:
Aghem
Parameter:
j
References
Hyman 1979