Value b AGHEM (UPSID 204)

Language:
Aghem
Parameter:
b
References
Hyman 1979