Value j Ostyak (SPA 184)

Language:
Kazym-Berezover-Suryskarer Khanty
Parameter:
j
References
Gulya 1966; Katz 1975; Steinitz 1950