Value j HAIDA (UPSID 353)

Language:
Northern Haida
Parameter:
j
References
Sapir 1923